Informační memorandum

NFORMAČNÍ MEMORANDUM
NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ
(PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

 

Vážení klienti,

nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti poskytující spotřebitelské úvěry a faktoringové společnosti včetně některých bank), které se účastní projektu Nebankovního registru klientských informací v České republice (dále jen „NRKI“), mají za účelem snížení rizik a zvýšení kvality nabízených produktů zájem pravidelně získávat údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce svých klientů.

Za tímto účelem (i) „klient” znamená fyzickou osobu (podnikatele i nepodnikatele) nebo právnickou osobu, se kterou uživatel uzavřel smlouvu s klientem, postoupeného dlužníka a dále člena statutárního orgánu, jediného společníka či jiného pověřeného zástupce právnické osoby, která uzavírá s uživatelem smlouvy s klientem, za předpokladu že tyto osoby poskytly souhlas a uživatel má zájem získat úvěrovou zprávu; a (ii) „postoupený dlužník” znamená fyzickou osobu (podnikatele i nepodnikatele) nebo právnickou osobu, ohledně které má být nebo již byla na základě smlouvy s klientem postoupena faktorovaná pohledávka z klienta na uživatele.

Ustanovení týkající se klienta dle tohoto dokumentu se budou obdobně aplikovat i na fyzické osoby (podnikatele i nepodnikatele) a právnické osoby, které osobním ručením zajišťují závazky klientů ze smluv s klientem, nebo s nimiž uživatel o takovém zajištění jedná.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám – klientům věřitelských subjektů – základní informace o NRKI.

Databáze NRKI

Předně si Vás dovolujeme informovat, že databáze NRKI je samostatně existující databáze.

Provozovatel NRKI poskytuje informace (údaje) svým uživatelům (tj. věřitelským subjektům jako uživatelům NRKI); od určitého okamžiku, při splnění všech zákonných předpokladů.

Základní účel NRKI

Základním účelem NRKI je vzájemné informování věřitelských subjektů o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů.

Provozovatel NRKI

Provozovatelem NRKI je CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČO: 712 36 384, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58499 (dále jen „CNCB“).

Uživatelé NRKI

Uživateli NRKI jsou jednotlivé věřitelské subjekty, které mají uzavřenou s CNCB smlouvu o účasti na projektu NRKI. Věřitelskými subjekty jsou i banky ve smyslu zákona č. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, které mají s CNCB uzavřenou smlouvu o účasti na projektu NRKI, a které se zároveň účastní projektu Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“). Pro tuto účast bank v NRKI platí specifické podmínky blíže popsané v článku „Banka jako uživatel NRKI“.

Ke dni zpracování a vydání tohoto dokumentu, tj. 1. 7. 2017, jsou uživateli NRKI tyto společnosti:

– AGRO LEASING J.Hradec s.r.o.
– Benefi a.s.
– BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod
– Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o.
– COFIDIS s.r.o.
– CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
– Creamfinance Czech, s.r.o.
– Credium, a.s.
– ČSOB Leasing, a.s.
– D.S. Leasing, a.s.
– Erste Leasing, a.s.
– ESSOX s.r.o.
– Factoring České spořitelny, a.s. (Erste Factoring)
– HELP FINANCIAL s.r.o.
– Home Credit a.s.
– IKB Leasing ČR, s.r.o.
– IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.
– Kreditech Česká republika s.r.o.
– LeasePlan Česká republika, s.r.o.
– Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o.
– MONETA Auto, s.r.o.
– MONETA Leasing, s.r.o.
– PACCAR Financial CZ s.r.o.
– PROFI CREDIT Czech, a.s.
– Provident Financial s.r.o.
– PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
– P&P Loan s.r.o.
– Raiffeisen – Leasing, s.r.o.
– RCI Financial Services, s.r.o.
– Rerum Finance s.r.o.
– s Autoleasing, a.s.
– SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
– ŠkoFIN s.r.o.
– SWISS FUNDS, a.s.
– Toyota Financial Services Czech s.r.o.
– UniCredit Fleet Management, s.r.o.
– UniCredit Leasing CZ, a.s.
– UNILEASING a.s.
– VFS Financial Services Czech Republic s.r.o.
– Zaplo Finance s.r.o.
– Zonky s.r.o.

Aktuální seznam uživatelů NRKI lze získat na informačních linkách, vývěskách či webových stránkách jednotlivých uživatelů NRKI a provozovatele NRKI.

CRIF S.p.A.

Další osobou účastnící se zpracování informací v NRKI je italská společnost CRIF S.p.A., založená podle práva Italské republiky, se sídlem Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italská republika (dále jen „CRIF“), která na základě příslušné smluvní dokumentace zajišťuje v případě NRKI pro CNCB finální automatizované technické zpracování informací o klientech, které jsou poskytovány CNCB ze strany jednotlivých věřitelských subjektů.

Opětovně si dovolujeme v této souvislosti zdůraznit, že byť společnost CRIF zajišťuje finální technické zpracování informací (údajů) o klientech pro CNCB, databáze NRKI je samostatná existující databáze.

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853 (dále jen „CRIF CZ“) na základě příslušných smluv zajišťuje v případě NRKI pro CNCB služby související se vzájemným informováním uživatelů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů. Společnost CRIF CZ nemá přístup k informacím (údajům) o klientech věřitelských subjektů.

NRKI – obsah

NRKI představuje databázi údajů o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty. NRKI je vytvořen na základě informací (údajů), které věřitelské subjekty poskytují CNCB, a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů věřitelských subjektů.

V rámci NRKI jsou zpracovávány níže uvedené osobní údaje klientů: – identifikační osobní údaje klienta (tj. jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a země narození a adresa bydliště klienta); – rodné číslo klienta (viz níže část Rodná čísla); – osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi klientem (nebo žadatelem, pokud jde o ručitele) a věřitelským subjektem došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu; – osobní údaje vypovídající o finančních závazcích klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči věřitelskému subjektu v souvislosti se smluvním vztahem, a o plnění těchto závazků ze strany klienta; – osobní údaje vypovídající o zajištění závazků klienta souvisejících se smluvním vztahem s věřitelským subjektem; – osobní údaje vypovídající o tom, zda ohledně klienta došlo k postoupení pohledávky ze smluvního vztahu s věřitelským subjektem a o dalším plnění závazků ze strany klienta ve vztahu k takto postoupené pohledávce; to vše pouze za předpokladu, že věřitelský subjekt nadále vykonává správu příslušné postoupené pohledávky a při splnění dalších smluvně stanovených podmínek; – případné další osobní údaje, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta, a které klient sdělil či sdělí věřitelskému subjektu, nebo které věřitelský subjekt získal či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu s věřitelským subjektem.

Zpracování (tj. zejména zařazování či aktualizace) informací (údajů) v NRKI je v případě klientů – fyzických osob podmíněno poskytnutím souhlasu se zpracováním údajů.

Nakládání s informacemi (údaji) v rámci NRKI se řídí těmito pravidly:

Informace (údaje) jsou do NRKI zařazovány a následně zpracovávány v rozsahu, ve kterém mohou sloužit pro posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky klienta, a ve kterém je klient poskytl věřitelskému subjektu v souvislosti se smluvním vztahem, nebo které mohou vyplynout ze smluvního vztahu za dobu jeho trvání nebo v případě postoupeného dlužníka, které mohou vyplynout z jeho povinností vůči klientovi nebo uživateli NRKI po dobu trvání těchto jeho závazků nebo se správou příslušných postoupených pohledávek (viz výše výčet osobních údajů zpracovávaných v rámci NRKI).

Obsahem NRKI jsou tedy zejména základní identifikační údaje klientů, údaje o závazcích klientů, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištění apod. (viz výše výčet osobních údajů zpracovávaných v rámci NRKI). V NRKI nejsou zpracovávány citlivé osobní údaje klientů – fyzických osob ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. údaje o zdravotním stavu apod.).

Informace (údaje) obsažené v rámci NRKI jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a jsou uchovávány pro potřebu vzájemného informování věřitelských subjektů po dobu trvání veškerých povinností klienta vůči uživateli NRKI nebo postoupeného dlužníka vůči klientovi nebo uživateli NRKI (včetně situace, kdy věřitelský subjekt vykonává správu příslušné postoupené pohledávky – viz výše výčet osobních údajů zpracovávaných v rámci NRKI) a po dobu dalších čtyř (4) let po splnění všech závazků klienta, resp. postoupeného dlužníka.

Pokud požadovaná smlouva s klientem nebyla uzavřena, jsou informace (údaje), týkající se klienta včetně postoupeného dlužníka, uchovávány v NRKI po dobu šesti (6) měsíců ode dne podání žádosti klienta (nebo uživatele) o uzavření příslušné smlouvy (včetně smlouvy týkající se postoupení faktorovaných pohledávek postoupeného dlužníka). Po uplynutí příslušné doby budou takovéto informace (údaje) blokovány (to znamená, že budou uvedeny do takového stavu, při kterém budou nepřístupné a nebude možné je zpracovávat) a nebudou v žádném případě poskytovány pro účely vzájemného informování věřitelských subjektů; po uplynutí doby blokování pěti (5) let budou informace (údaje) automaticky zlikvidovány.

Informace (údaje) o smluvních vztazích s klienty jsou věřitelskými subjekty poskytovány CNCB, které tyto údaje dále zpracovává v NRKI, a to i s využitím systému pro finální automatické technické zpracování údajů italské společnosti CRIF. V Itálii jsou informace také finálně automaticky technicky zpracovávány, což je v souladu se zákonem, jelikož v Itálii platí stejná pravidla pro nakládání s údaji (osobním údaji klientů – fyzických osob) jako v České republice.

Takto zpracovávané informace (údaje) zpřístupňuje CNCB ve formě úvěrových zpráv na základě jejich žádosti věřitelským subjektům, které využívají služeb NRKI, a to výlučně za účelem vzájemného informování věřitelských subjektů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů. V rámci úvěrových zpráv CNCB poskytuje nebo může poskytovat věřitelským subjektům současně i tzv. score, což je syntetická hodnota vypovídající o vyhodnocení informací (údajů) o klientech obsažených vždy v příslušné úvěrové zprávě, které věřitelské subjekty rovněž využívají pro účely vyhodnocování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky jejich klientů.

V souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů lze osobní údaje klientů – fyzických osob zpracovávat pro účely vzájemného informování věřitelských subjektů pouze s jejich souhlasem. Vložení osobních údajů do NRKI jedním z věřitelských subjektů automaticky neznamená, že tyto údaje jsou volně přístupně dalším věřitelským subjektům – další věřitelské subjekty opět potřebují písemný souhlas příslušného klienta, aby se na tyto údaje obsažené v NRKI mohli dotázat; v případě osobních údajů klientů – fyzických osob se tedy v NRKI uplatňuje princip tzv. dvojího souhlasu.

Zvláštní upozornění o zpracovávání informací (údajů) o smlouvách, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr, v databázi NRKI

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme tímto informovat, že v rámci informací (údajů) zpracovávaných v databázi NRKI jsou standardně zpracovávány i informace (údaje) o smlouvách, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr, přičemž pro toto zpracovávání platí stejná pravidla a podmínky jako pro zpracovávání informací (údajů) o jiných typech smluvních (úvěrových) vztahů v NRKI, a to zejména pokud jde o:
– účel zpracovávání informací (údajů), kterým je umožnit věřitelským subjektům před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vzájemně se informovat a posoudit bonitu, důvěryhodnost a platební morálku klienta (spotřebitele) – tj. schopnost klienta (spotřebitele) splácet spotřebitelský úvěr;
– rozsah zpracovávání informací (údajů); detaily jsou uvedeny v části NRKI – obsah;
– dobu zpracovávání informací (údajů); detaily jsou uvedeny v části NRKI – obsah, přičemž platí, že informace (údaje) o všech smluvních vztazích (včetně smluv, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr) jsou uchovávány pro potřebu vzájemného informování po dobu trvání příslušného smluvního vztahu a po dobu dalších čtyř (4) let po jeho ukončení, a to bez ohledu na způsob ukončení smluvního vztahu (tj. i v případě odstoupení či výpovědi smlouvy);
– zpřístupňování informací (údajů) uživatelům NRKI; detaily jsou uvedeny v části NRKI – obsah; pokud jde o povinnost CNCB umožnit přístup k informacím (údajům) obsaženým v NRKI věřitelským subjektům z jiných členských států Evropské unie za stejných podmínek jako věřitelským subjektům z České republiky, plní CNCB tuto povinnost tak, že umožňuje přístup do databáze NRKI na nediskriminačním principu všem oprávněným uživatelům NRKI;
– poskytování informací (údajů) obsažených v databázi NRKI klientům; detaily jsou uvedeny v části Klientské centrum NRKI.

Rodná čísla

Struktura databáze NRKI předpokládá, že v rámci NRKI jsou zpracovávány i údaje o rodných číslech fyzických osob, které jsou klienty uživatelů NRKI. Podle platné právní úpravy je možné používat Vaše rodné číslo v rámci NRKI pouze na základě Vašeho předchozího souhlasu. V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat, že podle právních předpisů nemáte povinnost takový souhlas pro účely NRKI poskytnout.

Vaše rodné číslo tvoří spolu s dalšími údaji o Vás unikátní komplex údajů, který slouží ke spolehlivé identifikaci Vaší osoby v databázi NRKI a efektivně tak zamezuje možné záměně s jinou osobou vedenou v databázi NRKI. Proto je poskytnutí Vašeho rodného čísla považováno za nezbytný předpoklad pro to, aby údaje o Vaší osobě mohly být zařazeny do databáze NRKI, a z toho důvodu též souhlas s použitím rodného čísla tvoří část souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro nakládání s Vaším rodným číslem v rámci NRKI, včetně účelu, doby a způsobu jeho zpracování, otázky jeho zabezpečení apod., platí samozřejmě v plném rozsahu to, co je uvedeno v ostatních částech tohoto dokumentu a v souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Proces zpracování a výměny informací mezi věřitelskými subjekty

Informace (údaje) o smluvních vztazích s klienty jsou v případě NRKI věřitelskými subjekty poskytovány CNCB; CNCB tyto údaje dále zpracovává v NRKI, a to i s využitím systému pro finální automatické technické zpracování údajů italské společnosti CRIF. V Itálii jsou informace také finálně automaticky technicky zpracovávány, což je v souladu se zákonem, jelikož v Itálii platí stejná pravidla pro nakládání s údaji (osobním údaji klientů – fyzických osob) jako v České republice.

Informace (údaje) takto zpracovávané v databázi NRKI zpřístupňuje CNCB věřitelským subjektům. Informace (údaje) jsou zpřístupňovány výlučně za stanoveným účelem, kterým je vzájemné informování příslušných uživatelů (tj. věřitelských subjektů) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů.

Výměna informací (údajů) mezi věřitelskými subjekty se uskutečňuje na základě příslušných smluv uzavřených mezi CNCB (jako provozovatelem NRKI) a věřitelskými subjekty, informace (údaje) na základě žádostí příslušných uživatelů (tj. věřitelských subjektů) jsou poskytovány ve formě uvěrových zpráv (včetně případného score).

Základním předpokladem takovéto výměny informací (údajů) mezi věřitelskými subjekty je však existence souhlasů klientů – fyzických osob. V této souvislosti bychom chtěli zdůraznit následující:
– vložení osobních údajů do databáze NRKI jedním z věřitelských subjektů (v souladu s příslušnými pravidly NRKI) neznamená automaticky, že tyto údaje jsou volně přístupné všem věřitelským subjektům;
– pro to, aby věřitelský subjekt získal údaje z databáze NRKI potřebuje Váš písemný souhlas, aby se na tyto údaje obsažené v NRKI mohl dotázat.

Klientské centrum NRKI

Dovolujeme si Vás informovat, že činnost a služby Klientského centra NRKI, poskytované klientům věřitelských subjektů jsou beze změn a klienti věřitelských subjektů mohou i nadále kontaktovat Klientské centrum NRKI (viz níže).

Klientské centrum NRKI poskytuje zejména tyto služby:
– informuje klienty o údajích, které jsou o nich zpracovávány v NRKI (v případě klientů – fyzických osob tak činí podle požadavků Zákona o ochraně osobních údajů);
– slouží jako místo pro podávání žádostí klientů o informace o tom, jaké údaje jsou o nich zpracovávány v NRKI; informace jsou poskytovány za úhradu věcných nákladů nezbytných na jejich poskytnutí;
– slouží jako místo pro podávání případných stížností či připomínek ze strany klientů v souvislosti s nepřesnými údaji zpracovávanými v NRKI.

Technické a organizační záruky zabezpečení ochrany informací (údajů) v NRKI

Pokud jde o provoz NRKI, dovolujeme si Vás informovat, že všechny zúčastněné subjekty přijaly náležitá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k informacím (údajům) v NRKI, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití informací obsažených v NRKI.

Těmito opatřeními jsou zejména:
– pravidelná obměna individuálních přístupových kódů a přístupových jmen k NRKI;
– přenos informací prostřednictvím privátních linek, který znemožní neoprávněný přístup k informacím;
– šifrování dat při přenosu informací.

Zvláštní ochrana práv klientů – fyzických osob

Dovolujeme si Vás upozornit, že bez ohledu na okamžik zahájení vzájemné výměny informací (údajů) mezi věřitelskými subjekty zůstává v plném rozsahu vyplývajícím z požadavků Zákona o ochraně osobních údajů a z pravidel NRKI zachována zvláštní ochrana práv klientů – fyzických osob.

Na základě povinností stanovených Zákonem o ochraně osobních údajů bychom Vás tímto rádi poučili o Vašich právech vyplývajících z ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že některý věřitelský subjekt, CNCB nebo další subjekty, které se podílejí na účasti na projektu v NRKI (tj. příslušný správce nebo zpracovatel), provádějí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:
a) požádat příslušného správce nebo zpracovatele o vysvětlení;
b) požadovat, aby příslušný správce nebo zpracovatel odstranil vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, jsou příslušné subjekty povinny neprodleně odstranit závadný stav. Nevyhoví-li příslušný správce nebo zpracovatel Vaší žádosti, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Banky jako uživatelé NRKI

Pokud je uživatelem NRKI banka, pak pouze v rozsahu pasivní účasti spočívající v poskytování informací (údajů), které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejích klientů, pro splnění základního účelu NRKI, kterým je vzájemné informování věřitelských subjektů o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů.

Klientské centrum NRKI

CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.
Klientské centrum NRKI
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 277 778 650
E-mail: klient@cncb.cz
Internet: www.cncb.cz

Provozní doba Klientského centra NRKI:

Pondělí: 8.00 – 18.00 hod.
Úterý: 9.00 – 17.00 hod.
Středa: 8.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek: 9.00 – 17.00 hod.
Pátek: 9.00 – 17.00 hod.

Předtím, než nás budete kontaktovat telefonicky, e-mailem či poštou, podívejte se na internetovou stránku www.cncb.cz, kde možná najdete odpověď na Váš dotaz.