Informace pro spotřebitele

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od  smlouvy o zápůjčce do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodů.

Smlouva o zapůjčce (PDF)

 

ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ PROSTŘEDNICTVÍM FINANČNÍHO ARBITRA

Spotřebitel je oprávněn řešit spory mimosoudní cestou prostřednictvím Finančního arbitra, dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Dále pak může využít webových stránek (www.finarbitr.cz).

Údaje o orgánu dohledu

Orgánem vykonávajícím dohled nad dodržováním povinností stanovených Zákonem, kterému je Smlouva podřízena, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, a to do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávně­ní P&P loan s.r.o. k činnosti dle Zákona, nejdéle však do doby 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona, kdy se orgánem dohledu stane Česká národní banka (se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1).

OBECNÉ INFORMACE O PROCESU POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU, VČETNĚ INFORMACÍ VYŽADOVANÝCH OD SPOTŘEBITELE PODLE § 84 ODST. 1 ZA ÚČELEM POSOUZENÍ JEHO ÚVĚRUSCHOPNOSTI

O půjčku lze zažádat prostřednictvím

Na osobní schůzce zástupce společnosti a žadatele o zápůjčku, je tomuto žadateli vše řádně vysvětleno. Obchodní zástupce si vyžádá od žadatele veškeré potřebné podklady a seznámí žadatele s veškerými podmínkami zápůjčky.

Základní podmínky pro získání spotřebitelského úvěru

 • Starší 18 let
 • Trvalý pobyt v ČR
 • Prokazatelný a dostatečný zdroj příjmu

Informace o tom, zda je posktována rada podle § 85 odst. 1

P&P Loan s.r.o. ani jeho obchodní zástupci neposkytují rady dle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Účel spotřebitelského úvěru

Jedná se o neúčelový úvěr, čerpání spotřebitelského úvěru není omezeno.

PŘÍKLADY MOŽNÉ DOBY TRVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

 • BEZ HOTOVOSTNÍHO VÝBĚRU: 46, 62 týdnů

splátky od 259 Kč do 1057 Kč (týdenní splácení),

 • S HOTOVOSTNÍM VÝBĚREM: 46, 62 týdnů 

splátky od 469 Kč do 1267 Kč   (týdenní splácení),
splátky od 1393 Kč do 2227 Kč (měsíční splácení)

ZÁPŮJČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA, VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH DŮSLEDKŮ PRO SPOTŘEBITELE

Zápůjční úroková sazba je stanovena jako pevná ve výši:

 • 21,47% p.a. u zápůjček ve výši 10.000 Kč – 14.000 Kč se splatností 46 týdnů;
 • 45,69% p.a. u zápůjček ve výši 15.000 Kč – 19.000 Kč se splatností 46 týdnů;
 • 61,06% p.a. u zápůjček ve výši 20.000 Kč – 30.000 Kč se splatností 46 týdnů;
 • 38,41% p.a. u zápůjček ve výši 25.000 Kč – 29.000 Kč se splatností 62 týdnů;
 • 45,51% p.a. u zápůjček ve výši 30.000 Kč – 34.000 Kč se splatností 62 týdnů;
 • 55,20% p.a. u zápůjček ve výši 35.000 Kč – 40.000 Kč se splatností 62 týdnů;
 • 56.53% p.a. u zápůjček 6.000 Kč – 12.000 Kč se splatností 9 měsíců.

V případě, že zákazník bude v okamžiku splatnosti poslední splátky celkové dlužné splátky v prodlení se zaplacením některé ze splátek nebo neuhradí poslední splátku celkové dlužné částky řádně a včas a v důsledku uvedeného dojde k prodloužení doby trvání Smlouvy o zápůjčce, nebude v období překračujícím původně stanovenou dobu trvání Smlouvy o zápůjčce jistina úročena.

REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD CELKOVÉ VÝŠE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU, CELKOVÝCH NÁKLADŮ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU,CELKOVÉ ČÁSTKY SPLATNÉ SPOTŘEBITELEM A ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBY NÁKLADŮ

Příklad zápůjčky BEZ HOTOVOSTNÍHO INKASA ve výši 25 000 Kč na 62 týdnů: týdenní splátka 573 Kč, poslední splátka 575 Kč, úrok 6.250 Kč, poplatek za administrativní činnost 4.278 Kč, celková dlužná částka 35 528 Kč, úroková sazba 38,41 % p. a., RPSN 85,38 %.

Příklad zápůjčky S HOTOVOSTNÍM INKASEM ve výši 25 000 Kč na 62 týdnů: týdenní splátka 783 Kč, poslední splátka 785 Kč, úrok 6.250 Kč, poplatek za administrativní činnost 4.278 Kč, poplatek za hotovostní inkaso 13.020, celková dlužná částka 48 548 Kč, úroková sazba 38,41 % p. a., RPSN 247,04 %.

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

V případě předčasného splacení zápůjčky má zákazník právo na poměrné snížení celkových nákladů zápůjčky o výši úroku a dalších nákladů, které by byl zákazník povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení zápůjčky.

Pro případ předčasného splacení zápůjčky má společnost právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s tímto předčasným splacením. Výše náhrady nákladů v tomto případě nepřesáhne 1% z předčasně splacené části celkové výše zápůjčky, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem zápůjčky 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5% z předčasně splacené části celkové výše zápůjčky. Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by zákazník zaplatil za dobu od předčasného splacení do řádného skončení zápůjčky.

Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru

Nezaplatí-li zákazník společnosti příslušnou splátku zápůjčky včetně úroku, administrativního poplatku a případné odměny za hotovostní inkaso splátek ve lhůtě či ve výši, jak je sjednáno ve smlouvě nebo nezaplatí-li společnosti celou zbylou částku zápůjčky, úroku, administrativního poplatku a případné odměny za hotovostní inkaso splátek ve lhůtě či ve výši, jak je sjednáno ve smlouvě, je společnost oprávněna zákazníka písemně vyzvat k zaplacení této splátky nebo celé zbylé částky zápůjčky včetně úroku a případné odměny za hotovostní inkaso splátek. Za odeslání každé takové jednotlivé výzvy má společnost vůči zákazníkovi nárok na zaplacení částky 250,- Kč a zákazník se zavazuje částku 250,- Kč společnosti zaplatit.

V případě prodlení zákazníka s úhradou dohodnuté splátky si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. Pro případ zesplatnění celého nároku společnosti vůči dlužníkovi, bude stanovená smluvní pokuta uplatňována ze zákazníkem neuhrazené zbývající části dlužné částky představující zápůjčku, jež mu byla společností dle smlouvy poskytnuta, včetně úroku, administrativního poplatku a případné odměny za hotovostní inkaso splátek